vardera foretag

Försäljning av ett företag är ingen redovisningsuppgift. Det är en kvalificerad försäljningsprocess.

Att sälja ett företag är ofta den största affär man gör. Det är en process som kan vara långdragen och komplicerad. Frågorna är många och som säljare vill man ha maximalt betalt samtidigt som köparen vill betala så lite som möjligt. Fallgroparna är många och mycket kan gå fel.

Det är bra att koppla in en företagsmäklare tidigt i processen. Det kan vara för att få en grov uppfattning om bolagets värde och dess attraktionskraft på marknaden. Värdet är normalt det viktigaste för Dig som säljare, ibland parallellt med att en ny ägare ska föra bolaget vidare på ett bra sätt. Kommer vi in tidigt i processen kan vi också peka på ett antal värdehöjande åtgärder som kommer både säljare och köpare till gagn.

När vi startar upp ett samarbete gör vi en noggrann analys av företaget för att komma fram till ett marknadsvärde. En jämförelse görs med konkurerande företag. Företagets framtida potential bedöms och ett värde tas fram som både vi och uppdragsgivaren anser marknadsmässigt.

Nästa steg är att producera en omfattande företagsbeskrivning som på ett rättvisade sätt beskriver företaget, dess historik och framtida potential. När vi är överens om utformningen påbörjas säljarbetet. Här tillämpas den sekretessnivå uppdragsgivaren önskar.

Marknadsföring sker på relevanta webbplatser men framför allt genom aktivt säljarbete mot potentiella intressentgrupper. Det händer även att vi finner köparen i Vårt intressentregister. Vi hanterar alla kontakter och hela informationsflödet till intressenter.

När seriösa intressenter identifierats sammanförs dessa med säljaren för fördjupad information och konkreta diskussioner kring en överlåtelse, allt under vår ledning av processen.

Då man identifierat en köpare och är överens om huvuddragen i överlåtelsen upprättas en avsiktsförklaring; LOI (Letter Of Intent) där parterna förklarar att man vill genomföra affären. Efter detta ges köparen möjlighet till en företagsbesiktning och i vissa fall en formell DD (Due Dilligence).

Efter detta upprättas ett överlåtelseavtal som omfattar samtliga villkor i processen. Vid tillträdet upprättar vi samtliga dokument som krävs och leder hela processen fram till att affären är genomförd.

Kontakta oss gärna för mer information. Vi har varit med förr och har svaren på Dina frågor och kan leda Dig genom en trygg och framgångsrik försäljningsprocess.

Olika situationer